- |CPU行情| - |内存行情| - |固态行情|
- |显卡行情| - |主板行情| - |电源行情|
- |散热行情| - |机箱行情| - |显示器行情|
单号:
简介 单价
散热:
CPU:
内存:
主板:
固态:
硬盘:
显卡:
机箱:
电源:
风扇:
屏幕:
键鼠:
优惠:
赠品:
合计: 整机保修叁年;平台手续费2%+4%;
邮费到付;疑问咨询顶部客服;
总价: 利润: